ZOSTAŃ STRZELCEM

Zakładka jest przeznaczona dla każdego chętnego, który chce spróbować uprawiać sport strzelecki. Poniżej zawarte są informacje jak krok po kroku,  zostać członkiem i strzelcem Klubu Strzeleckiego Silesia Guns.

Osoba zainteresowana powinna zapisać się do naszego Klubu, tj.:

  1. Zapoznaj się ze Statutem KS Silesia Guns.
  2. Wypełnij i podpisz deklarację członkowską. Oryginał wyślij na adres klubu, lub zeskanowany dokument  na adres mailowy Klubu.
  3. Opłać wpisowe zgodnie z Regulaminem składek,
  4. Jeżeli należysz do innego klubu strzeleckiego, wypełnij kartę zgłoszenia zmiany przynależności klubowej i dostarcz ją do Klubu.
  5. Na posiedzeniu Zarządu zostanie rozpatrzony wniosek o przyjęcie. Decyzja o przyjęciu lub też odmowie, zostanie niezwłocznie przekazana osobie składającej wniosek. Po pozytywnej decyzji przyjęcia w poczet członków naszego klubu, należy opłacić  składkę członkowską. Wpłat dokonujemy na konto bankowe klubu: Klub Strzelecki Silesia Guns, ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice, Nr rachunku: 82 1140 2004 0000 3902 7759 0233 

Tytułem: Składka członkowska Imię Nazwisko za rok … / … kwartał roku ….
Dla nowego członka klubu zostanie założone konto w portalu informatycznym PZSS, które służyć będzie do kontaktów z  PZSS dot. między innymi  spraw patentu, wniosków itp.

Będąc już członkiem, instruktorzy i wykładowcy  naszego Klubu przeprowadzą podstawowe przeszkolenie, które jest obowiązkowe dla osób ubiegających się o Patent.  Szkolenie kończy się egzaminem.

Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać wniosek o nadanie patentu strzeleckiego wygenerowany z Portalu PZSS z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej oraz potwierdzony przez klub, jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem.

Po uzyskaniu patentu, strzelec składa wniosek o wydanie licencji zawodniczej (z konta w PZSS) w wybranych rodzajach broni,  drukuje go i podpisany dostarcza do Klubu.

Ze względu, iz strzelectwo dynamiczne IPSC jest szczególnie wymagające, zawodnicy, którzy zainteresowani są tą konkurencją, po zdaniu egzaminu na Patent  i uzyskaniu licencji zawodniczej, zobowiązani są wziąć udział w szkoleniu IPSC.

Zakres szkolenia:

Podstawowe przepisy bezpieczeństwa w strzelectwie praktycznym
Omówienie wyposażenia stosowanego w strzelaniu dynamicznym IPSC
Zapoznanie się w teorii i praktyce z komendami wydawanymi przez sędziego na torze
Postawa strzelecka
Chwyt broni
Praca na przyrządach celowniczych oraz języku spustowym
Zasady bezpiecznego manipulowania bronią podczas przebiegów:

  • dobycie broni
  • zmiana magazynka
  • zmiana postawy strzeleckiej

Technika bezpiecznego poruszania się z bronią na torze w różnych kierunkach
Doskonalenie ww. umiejętności obsługi i strzelania na strzelnicy.

Klub organizuje również  Egzaminy Kompetencyjne,  których zdanie potrzebne jest do wpisania się w poczet członków IPSC.