Nazwa zawodów: SILESIA CUP L3

Typ zawodów: Pistolet i PCC
Termin: 1-2/07/2023 – mecz główny, 1/07/2023 – premecz.
Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku,
Organizator: Klub Strzelecki „Silesia Guns” i TAS

Kierownik zawodów (MD): Piotr Janicki
Sędzia główny (RM): Dariusz Mierzejewski
Kierownik biura obliczeń: Zbigniew Kaletka
Delegat techniczny: Marek Krauze
Liczba torów: 12
Minimalna liczba strzałów : około 208

Koniec rejestracji: 25/06/2023 g. 20:00

Harmonogram, składy: ZAWODY JEDNODNIOWE DLA ZAWODNIKA

Składy 01-12: start 2/07/2023 o 10:00 (dwa skład PCC), mecz główny
Składy 13-16: start 1/07/2023 o 12:00 (jeden skład PCC) mecz zawodnicy,
Składy 17-22: start 1/07/2023 o 12:00 (jeden skład PCC) premecz (tylko sędziowie)

Kierownik zawodów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w składach w celu poprawienia płynności przebiegu zawodów.

UWAGA: ZGODNIE Z PRZEPISAMI I ZALECENIEM IROA ZAWODNIK MOŻE WYSTARTOWAĆ TYLKO W JEDNEJ KLASIE SPRZĘTOWEJ (DRUGA KLASA PK)

Opłata startowa: 420 PLN, – płatne przelewem , zawiera ciepły posiłek, kawę i herbatę.

Opłata za zawody nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego zawodnika w tym samym meczu.
Termin płatności: do 31/05/2023

UWAGA NOWY RACHUNEK BANKOWY
Numer konta: PL 65 1050 1298 1000 0090 8218 0457
„TAS” Zbigniew Kaletka
ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
W tytule przelewu należy napisać „Silesia Cup L3, Imię Nazwisko” uczestnika.

Kąty bezpieczeństwa: ze względów konstrukcyjnych na torach mogą występować zawężone kąty bezpieczeństwa,
Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje
Opłata arbitrażowa: 420 PLN
Ograniczenia: Zawody tylko dla zawodników IPSC:
– polskich, obecnych na liście zawodników Regionu IPSC Polska, posiadających licencję zawodniczą PZSS
– zagranicznych, obecnych na listach swoich regionów.

Kontakt: biuro@silesiaguns.pl

 

Match Name: SILESIA CUP
Match type: IPSC Handgun /PCC Level III
Date: 1/2.07.2023 main match, 1/07/2023 pre-match and main match.
Location: „Target Alfa Silesia” shooting range, Przyszowice in Silesia, Poland,
Organizer: Shooters Club „Silesia Guns” and „Target Alfa Silesia” s.c. Company

Match director (MD): Piotr Janicki
Stats excutive: Zbigniew Kaletka
Range master (RM): Dariusz Mierzejewski

Stages: 12
Minimum rounds: around 208

Schedule, squads: ONE-DAY COMPETITION
Squads 01-12: start 2/07/2023 o 10:00 (two squads PCC), main match
Squads 13-16: start 1/07/2023 o 12:00 (one squad PCC), shooters match,
Squads 17-22: start 1/07/2023 o 12:00 (one squad PCC), prematch (only RO)

Match administrator reserves the right to modify match squading to ensure competition conduct smoothly.

WARNING: ACCORDING TO IPSC RULES AND IROA RECOMMENDATION, A COMPETITOR MAY ENTER A MATCH IN ONLY ONE DIVISION (SECOND DIVISION OUTSIDE OF THE COMPETITION)

Registration fee: 420 PLN. The price includes a hot meal, coffee and tea..
The registration fee cannot be reimbursed, but can be transfered on another person.

Payment deadline: 31/05/2023

NOTE NEW BANK ACCOUNT NUMBER
Bank account: PL 65 1050 1298 1000 0090 8218 0457
SWIFT: INGBPLPW
„TAS” Zbigniew Kaletka
ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
Please add a title „Silesia Cup L3, Name Surename” of a shooter.

Safety angles: due to structural reasons there may be narrowed safety angles on the stages.
Rules: IPSC rules, last edition.
Arbitration fee: 420 PLN
Limitation: only for IPSC members only:
– polish IPSC members, having PZSS licence,
– foreign competitors, present on their regional IPSC competitors lists.

Contact: biuro@silesiaguns.pl