Nazwa zawodów: SILESIA CUP 2023
Typ zawodów: Pistolet i PCC
Termin: 1-2/07/2023  – mecz główny,      1/07/2023  – premecz i mecz.
Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku,
Organizator: Klub Strzelecki „Silesia Guns” i Strzelnica „Target Alfa Silesia” s.c.

Rejestracja: Practiscore

Kierownik zawodów (MD): Piotr Janicki
Sędzia główny (RM): Dariusz Mierzejewski
Delegat techniczny: Marek Krauze
Liczba torów: 12
Minimalna liczba strzałów : około 220
Klasy: Production, Production Optics, Standard, Open, Classic, PCC
Kategorie: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior
Amunicja: Zgodna z przepisami IPSC
Początek rejestracji: 01/03/2023  g. 20:00
Koniec rejestracji: 25/06/2023  g. 20:00

Harmonogram, składy:
Składy 01-12: start 2/07/2023 o 10:00  (dwa skład PCC), mecz główny
Składy 13-16: start 1/07/2023 o 12:00 (jeden skład PCC) zawodnicy,
Składy 17-22: start 1/07/2023 o 12:00 (jeden skład PCC) premecz (tylko sędziowie)

Kierownik zawodów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w składach w celu poprawienia płynności przebiegu zawodów.

UWAGA: ZGODNIE Z PRZEPISAMI I ZALECENIEM IROA ZAWODNIK MOŻE WYSTARTOWAĆ TYLKO W JEDNEJ KLASIE SPRZĘTOWEJ (DRUGA KLASA PK)

Opłata startowa: 420 PLN, – płatne przelewem , zawiera ciepły posiłek, kawę i herbatę.
Opłata za zgłoszenie teamu: 200 PLN – przy zgłoszeniu minimum 3 teamów w dywizji lub kategorii.
Opłata za zawody nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego zawodnika w tym samym meczu.
Termin płatności: do 31/05/2023

Numer konta: PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
„TAS” s.c.
ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
W tytule przelewu należy napisać „Silesia Cup, Imię Nazwisko” uczestnika.

Kąty bezpieczeństwa: ze względów konstrukcyjnych na torach mogą występować zawężone kąty bezpieczeństwa,
Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje
Opłata arbitrażowa: 420 PLN
Ograniczenia: Zawody tylko dla zawodników IPSC:
– polskich, obecnych na liście zawodników Regionu IPSC Polska, posiadających licencję zawodniczą PZSS
– zagranicznych, obecnych na listach swoich regionów.

Kontakt: biuro@silesiaguns.pl
https://silesiaguns.pl/silesiacupautumn/

 

Match Name: SILESIA CUP 2023
Match type: IPSC Handgun /PCC Level III
Date: 1/2.07.2023 main match, 1/07/2023  pre-match and main match.
Location: „Target Alfa Silesia” shooting range, Przyszowice in Silesia, Poland,
Organizer: Shooters Club „Silesia Guns” and „Target Alfa Silesia” s.c. Company

Registration: Practiscore

Match director (MD): Piotr Janicki
Stats excutive: Zbigniew Kaletka
Range master (RM): Dariusz Mierzejewski

Stages: 12
Minimum rounds: around 220

Schedule, squads:
Squads 01-12: start 2/07/2023 o 10:00  (two squads PCC), main match
Squads 13-16: start 1/07/2023 o 12:00 (one squad PCC), shooters match,
Squads 17-22: start 1/07/2023 o 12:00 (one squad PCC),  prematch (only RO)

Match administrator reserves the right to modify match squading to ensure competition conduct smoothly.

WARNING: ACCORDING TO IPSC RULES AND IROA RECOMMENDATION, A COMPETITOR MAY ENTER A MATCH IN ONLY ONE DIVISION (SECOND DIVISION OUTSIDE OF THE COMPETITION)

Registration fee: 420 PLN. The price includes a hot meal, coffee and tea..
The registration fee cannot be reimbursed, but can be transfered on another person.
Team registration 200 zł – only by email and provided there are minimum three teams in a given category.
Payment deadline: 31/05/2023

Bank account no: PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
„TAS” s.c.
ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
Please add a title „Silesia Cup L3, Name Surename” of a shooter.

Safety angles: due to structural reasons there may be narrowed safety angles on the stages.
Rules: IPSC rules, last edition.
Arbitration fee: 420 PLN
Limitation: only for IPSC members only:
– polish IPSC members, having PZSS licence,
– foreign competitors, present on their regional IPSC competitors lists.

Contact: biuro@silesiaguns.pl