Gierałtowice 05.04.2018r.

Regulamin Strzelnicy

zlokalizowanej w Przyszowicach nr działek  834/163, 838/165, 841/168, 835/163,157.

Właścicielem obiektu „Strzelnica Target Alfa Silesia” jest:

 Piotr Janicki i Zbigniew Kaletka z siedzibą w Gierałtowicach ul. Ligonia 4

Rozdział I

 1. Podstawa prawna regulaminu.
  1. Ustawa z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji z późn. zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1839)
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04 kwietnia 2000r. w sprawie wymagań zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz U. Nr 27 poz. 341).
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz U. z 2000r. Nr 18, poz. 234 i Nr 51, poz. 618, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 238, oraz Dz. U. 2011 nr 237 poz. 1418).

Rozdział II

 1. Postanowienia ogólne.

     2.1.  Przez następujące określenia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 1. a) Obiekt – obszar strzelnicy wraz z infrastrukturą wyposażenia strzelnicy

             należące do „Strzelnica TAS” znajdujące się na ogrodzonej części działek

           nr  834/163, 838/165, 841/168, 835/163,157 w Przyszowicach  (Gmina Gierałtowice),

 1. b) Strzelnica – oznaczone, wydzielone i ograniczone kulochwytami  głównym i

             bocznymi osie strzeleckie służące do prowadzenia strzelań: sportowych i

             rekreacyjnych, prowadzeniu treningów strzeleckich oraz organizacji zawodów sportowych.

 1. c) Właściciel – osoba będąca najemcą w umowie najmu z dnia 2 maja

             2017r. dotyczącej dzierżawy terenu pod prowadzenie strzelnicy zawartej

             pomiędzy Zbigniewem Kaletką, Piotrem Janickim a Gminą Gierałtowice.

 1. d) Prowadzący – prowadzący strzelanie. To jest: osoba, która odbyła

             przeszkolenie  w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pierwszej

             pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych RP,

             Polskiego Związku  Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego

             Związku Łowieckiego.

 1. e) Książka – „Książka Rejestru Pobytu na Strzelnicy”.
 2. f)  Strzelający – osoba korzystająca ze Strzelnicy, to jest: strzelająca,

             trenująca, korzystająca z urządzeń Strzelnicy.

     2.2. Strzelnica umiejscowiona jest w Przyszowicach  (gmina Gierałtowice), na

            działkach o nr 834/163, 838/165, 841/168, 835/163,157. Właściciel ma prawo

            do użytkowania Strzelnicy na mocy i zgodnie z umową najmu podpisaną z

            Gminą Gierałtowice w dniu 2 maja 2017r. nr Umowy Dzierżawy

             VIII/016/GK/041/2017.

      2.3. Strzelnica przeznaczona jest do użytkowania przez Właściciela. Za zgodą

             Właściciela, Strzelnica może być użytkowana przez jednostki organizacyjne:

             Polskiego Związku  Strzelectwa Sportowego, Policji, Sił Zbrojnych RP, Ligi

             Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego oraz zaproszonych gości.

             Dopuszcza się prowadzenie komercyjnej działalności na  Strzelnicy.

      2.4. Korzystanie ze strzelnicy odbywa się wyłącznie po telefonicznym lub

             mailowym uzgodnieniu terminu i godziny z Właścicielem lub osobą

             upoważnioną przez niego.

      2.5. Strzelnica składa się z osi strzeleckich o różnych długościach (szkic

             strzelnicy, załącznik nr 1)

      2.6. Strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia strzelań z broni palnej oraz pneumatycznej.

      2.7. Właściciel zastrzega sobie prawo niedopuszczenia konkretnej jednostki broni

            do strzelania na Strzelnicy bez podania przyczyn.

      2.8. Właściciel zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do użytku na Strzelnicy

             konkretnego rodzaju amunicji bez podania przyczyn.

Rozdział III

 1. Warunki korzystania ze Strzelnicy

      3.1. Korzystanie ze Strzelnicy odbywa się bądź to w sposób zorganizowany pod

             nadzorem Prowadzącego, bądź jako indywidualny trening strzelecki

             prowadzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia (ważne

             pozwolenie na broń palną wydane przez odpowiedni organ).

      3.2. Prowadzący:

 1. a) odpowiada za bezpieczeństwo osób znajdujących się na Strzelnicy pod jego opieką,
 1. b) prowadzi Książkę,
 2. c) wyznacza Strzelającym stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego przebywania,
 1. d) czuwa nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu i innych przepisów bezpieczeństwa,
 1. e) usuwa z Obiektu osoby naruszające regulamin lub przepisy

              bezpieczeństwa.

      3.3. Prowadzący prowadzi Książkę w której zamieszcza się następujące dane:

 1. a) imię i nazwisko Strzelającego,
 2. b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres

              korzystającego ze strzelnicy, jeżeli nie posiada on pozwolenia na broń,

 1. c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem

              strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym

              podpisem.

      3.4. Na Strzelnicy oraz na terenie Obiektu zabrania się:

 1. a) osobom towarzyszącym wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz

              jakiejkolwiek styczności z bronią,

 1. b) wchodzenia w styczność oraz używania broni innych osób bez wiedzy i

               zgody jej użytkownika,

 1. c) wchodzenia pomiędzy stanowiska strzeleckie a kulochwyt bez wyraźnego

               polecenia Prowadzącego,

 1. d) BEZWZGLĘDNIE zabrania się spożywania alkoholu lub używania innych

               środków odurzających oraz przebywania na terenie Strzelnicy oraz Obiektu

               osób będących pod ich wpływem,

 1. e) BEZWZGLĘDNIE zabrania się palenia wyrobów tytoniowych na terenie

               Strzelnicy oraz Obiektu na którym Strzelnica jest zlokalizowana.

       3.5. Na Strzelnicy w widocznym i łatwo dostępnym miejscu umieszcza się:

 1. a) regulamin Strzelnicy,
 2. b) decyzję o dopuszczeniu Strzelnicy do użytkowania,
 3. c) apteczkę pierwszej pomocy,
 4. d) plan Strzelnicy z oznaczeniem:
 • stanowisk strzeleckich,
 • punktu sanitarnego,
 • dróg ewakuacji,
 • miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności
 1. e) wykaz sygnałów alarmowych,
 2. f) informację o możliwości i sposobie połączenia z najbliższym punktem

              pomocy medycznej.

       3.6. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz wypadki odpowiada

              Prowadzący. Strzelający odpowiada w razie, jeśli wypadek zaistniał z

              powodu nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu lub przepisów

              bezpieczeństwa.

       3.7. Za zachowanie warunków bezpieczeństwa na strzelnicy oraz zaistniałe na

              jej terenie zdarzenia odpowiada Prowadzący strzelanie lub trening

              strzelecki, a także Strzelający. Przyjęcie na siebie tej odpowiedzialności

              wyżej wymienione osoby potwierdzają przez złożenie podpisu w Książce.

       3.8. Strzelający zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad

              niniejszego regulaminu, poleceń Prowadzącego oraz przestrzegania

              wszelkich zasad i przepisów bezpieczeństwa w strzelectwie.

       3.9. Na oś strzelań mogą wchodzić wyłącznie osoby będące pod nadzorem

              Prowadzącego strzelanie.

      3.10. Osoby prowadzące indywidualny trening mogą korzystać ze Strzelnicy

              wyłącznie, gdy nie ma innych osób na osi strzelań.

      3.11. Strzelający zobowiązani są do dokonania wpisu w Książce każdorazowo

              przed rozpoczęciem korzystania ze Strzelnicy.

      3.12. Właściciel zastrzega sobie prawo zażądania okazania odpowiedniego

               pozwolenia przez Strzelającego przed rozpoczęciem korzystania ze

               Strzelnicy.

      3.13. Prowadzenie strzelania możliwe jest wyłącznie, kiedy na terenie Strzelnicy

               Znajduje się apteczka pierwszej pomocy i sprawny telefon (komórkowy

               bądź stacjonarny).

      3.14. Strzelający to w szczególności osoby, które zostały wpisane do Książki.

      3.15. Osoby towarzyszące to osoby, które przebywają na terenie Obiektu, ale nie

               korzystają z urządzeń do strzelań. Takie osoby nie podlegają wpisowi do

               Książki.

Rozdział IV

 1. Sposób obchodzenia się z bronią palną.

      4.1. Na terenie Strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń przenosi się

             rozładowaną, bez podpiętego magazynka w futerałach lub w kaburze,

             wymagane jest stosowanie znacznika bezpieczeństwa wprowadzonego do

             komory nabojowej.

      4.2. Wyjmowanie broni z kabury lub futerału dopuszczalne jest wyłącznie na

             stanowisku  strzeleckim lub treningowym wyłącznie na polecenie

             Prowadzącego lub w  specjalnie wyznaczonym do tego miejscu (Strefa

             Bezpieczeństwa- SA).

             W SA można manipulować bronią, oraz ewentualnie pustymi magazynkami.

             Posługiwanie się w strefie amunicją (także amunicją ćwiczebną) spowoduje

             usunięciem strzelca ze Strzelnicy.

      4.3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z

             lufą skierowaną w stronę kulochwytu, tarcz bądź innych przedmiotów

             będących celem na strzelnicy.

      4.4. Strzelanie rozpoczyna się na komendę Prowadzącego.

      4.5. Zakończenie strzelania zgłasza się Prowadzącemu.

      4.6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przestawia do kontroli

             Prowadzącemu oraz opuszcza stanowisko strzeleckie z rozładowaną bronią

             umieszczoną w kaburze lub futerale, bądź z umieszczonym w komorze

             nabojowej wskaźnikiem bezpieczeństwa

      4.7. Strzelanie oraz celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na

             wyznaczonych stanowiskach strzeleckich oraz wyłącznie do tarcz lub innych

             przedmiotów będących celem na strzelnicy. Tarcze lub cele umieszcza się

             na tle kulochwytu

      4.8. Strzelanie z broni prowadzi się ze stanowisk strzeleckich (postawy: leżąc,

             klęcząc, siedząc, stojąc, lub poruszając się w przypadku strzelań

             dynamicznych, trzymając broń z lufą zawsze skierowaną w stronę

             kulochwytu.

       4.9. Zabronione jest unoszenie broni i strzelanie powyżej tarczy (celu).

     4.10. Zabronione jest oddawanie strzałów w kierunku innym niż główny i boczny

              kulochwyt strzelnicy (kąty bezpiecznego strzelania to 90 stopni w lewą i

              prawą stronę od głównej osi stanowiska strzeleckiego Strzelnicy).

     4.11. Bezwzględnie zabronione jest kierowanie broni lub celowanie w kierunku

              ludzi bądź jakichkolwiek przedmiotów nie będących celem na Strzelnicy.

Rozdział V

 1. Sposób zachowania się osób przebywających na Strzelnicy.

      5.1. Strzelający oraz inne osoby przebywające na terenie Strzelnicy zobowiązane

             są do ścisłego przestrzegania poleceń wydawanych przez Prowadzącego.

      5.2. Strzelający oraz inne osoby przebywające na terenie Strzelnicy zobowiązane

             są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz innych przepisów

             bezpieczeństwa w strzelectwie.

      5.3. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody

             Prowadzącego

      5.4. Korzystający ze Strzelnicy, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych obowiązani

             są do przestrzegania przepisów dotyczących postaw strzeleckich.

      5.5. Po komendzie STOP, STÓJ, PRZERWIJ OGIEŃ, bądź podobnych,

             wydanych przez Prowadzącego bądź dowolną inną osobę znajdującą się

             na terenie Obiektu należy bezwzględnie i bezzwłocznie przerwać strzelanie

             oraz w sposób bezpieczny rozładować broń.

      5.6. Każda osoba przebywająca na terenie Obiektu obowiązana jest do

             niezwłocznego powiadomienia Prowadzącego o sytuacji, która może być

             niebezpieczna lub spowodować wypadek.

      5.7. Osoby przebywające na terenie Strzelnicy obowiązane są do używania

             indywidualnych ochraniaczy słuchu. Właściciel Strzelnicy ani Prowadzący nie

             mają obowiązku zapewnić indywidualnych ochraniaczy słuchu osobom

             przebywającym na terenie Strzelnicy.

      5.8. Wskazane jest by Strzelający podczas strzelania nosili atestowane ochronne

             okulary strzeleckie lub inną ochronę oczu spełniającą ich rolę.

      5.9. Podczas strzelań dynamicznych używanie okularów ochronnych jest

             obowiązkowe dla Strzelających, Prowadzącego oraz wszystkich osób

             znajdujących się na terenie Strzelnicy. Właściciel Strzelnicy ani Prowadzący

             nie mają obowiązku zapewnić ochrony oczu osobom przebywającym na

             terenie Strzelnicy

    5.10. Właściciel a także Prowadzący mają prawo niedopuszczenia do strzelania

              Strzelającego, który nie posiada ochraniaczy słuchu lub okularów

              ochronnych lub z dowolnego innego powodu bez podania przyczyn.

     5.11. Na teren Strzelnicy zabrania się wprowadzania zwierząt.

     5.12. Osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Strzelnicy lub Obiektu muszą

              znajdować się pod stałym i ścisłym nadzorem pełnoletniego opiekuna.

     5.13. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Obiektu osób

              naruszających którykolwiek z punktów regulaminu.

Rozdział VI

 1. Postanowienia końcowe

      6.1. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Obiektu każdej osoby,

             która w jego mniemaniu i osądzie stwarza zagrożenie dla siebie oraz innych

             osób lub wyposażenia Strzelnicy lub Obiektu. Dotyczy to również osób,

             których zachowanie w jakikolwiek sposób nie odpowiada Właścicielowi lub

             narusza normy i zasady uznane przez niego za właściwe.

      6.2. Właściciel nie ma obowiązku podawać powodów usunięcia osoby z terenu

             Obiektu.

      6.3. Właściciel zastrzega sobie również prawo do wezwania w uzasadnionych

             przypadkach Policji lub działającej na terenie Obiektu firmy zajmującej się

             ochroną osób i mienia w celu usunięcia osób z terenu Obiektu.

      6.4. Właściciel bierze odpowiedzialność za stan techniczny Strzelnicy oraz

             szkody i wypadki spowodowane jej nieprawidłowym funkcjonowaniem.

      6.5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki, w których

             Uczestniczą osoby przebywające na Strzelnicy lub na terenie Obiektu, a

             spowodowane:

 1. a) nieprzestrzeganiem bądź niezrozumieniem przez osoby zasad niniejszego

              regulaminu oraz ogólnych przepisów bezpieczeństwa, w szczególności

              przepisów bezpieczeństwa związanych z uprawianiem strzelectwa,

 1. b) zachowaniem osób niezgodnym ze zdrowym rozsądkiem,
 2. c) zachowaniem osób wynikającym braku poszanowania dla logiki,

              nierozumienia praw rządzących światem oraz każdym innym świadczącym o

              niedojrzałości, braku odpowiedzialności i nieumiejętności przewidywania

              konsekwencji swoich czynów.

Regulamin Strzelnicy zatwierdził Wójt Gminy Gierałtowice-  Decyzja nr VIII/016/GK/041/2017 z dnia 30.04.2018r